"Korxonalar tijorat faoliyati" fanini o'qitishdan maqsad - talabalarda tijorat ishini bozor munosabatlaridagi maxsus sharoitlarini xisobga olgan holda boshkarish, tadqikot ishlarini olib borish va tashkil etish, nazariy va amaliy sohada malakali bilimlarni shakllantirishdan iborat.


Целью обучения предмета - ознакомление правовых и теоретических основ предпринимательской деятельности, освоение навыков реализации современной концепции ведения бизнеса, а также в формировании знаний и умений по организации и управлению малого бизнес и частного предпринимательства.


"Kichik biznesda innovatsion faoliyat” fanini o'qitishdan maqsad - talabalarda innovatsion faoliyat asoslari, innovatsion loyihalar, kichik biznes sub'ektlarining faoliyatini tahlil qilishda innovatsion faoliyat loyihalarini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash uslublari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakani shakllantirishdan iborat.